Головна

Доктор технічних наук, професор.

Головний науковий співробітник Міждународного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (МННЦ ИТіС).

Професор кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського».  Навчальні дисципліни: «Теорія прийняття рішень», «Основи штучного інтелекту».

Фахівець в галузі комп’ютерних методів та інтелектуальних засобів оброблення сигналів складної форми.

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Питання статистичного розпізнавання та їх застосування в задачі оброблення сигналів при термографічному аналізі» за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації»

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об’єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками» за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»

Має вчені звання:

— старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.01 «Управління в технічних системах» (1991 р.),

—  доцента кафедри математичного моделювання економічних систем (2002 р.),

—  професора кафедри біомедичної кібернетики (2018 р).

Автор більш як 300 наукових праць, зокрема 9 монографій і підручників, статей у фахових журналах і винаходів, захищених патентами України, США, Японії, ФРН, Велікобрітанії, Франції, Канади, Бельгії, Італії та інших країн.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  • розробив стохастичні моделі породження циклічних сигналів за умов внутрішніх та зовнішніх збурень;
  • розробив ефективний метод оцінювання корисного сигналу за сукупністю спотворених реалізацій у фазовому просторі з використанням метрики Гаусдорфа;
  • запропонував адаптивні процедури приглушення гармонійних та випадкових перешкод;
  • сформулював математичні умови, що гарантують ефективність діагностичних ознак у сенсі зменшення апріорного ризику;
  • запропонував оригінальні моделі колективних рішень за умов протиріч особистих рішень групи незалежних експертів;
  • запропонував модифікований метод оптимальної зупинки в задачі послідовного вибору альтернатив;
  • розробив методи інтерпретації циклічних сигналів на основі фазового портрету ковзної ентропії та відстані Левенштейна;
  • запропонував оригінальний метод біометричної ідентифікації за фазовим портретом одноканальної ЕКГ;
  • розробив загальний підхід побудови інтелектуальних засобів превентивної медицини для домашнього використання;
  • розробив наукові основи побудови комп’ютерних систем ФАЗАГРАФ, ІКАР, AI-РИТМОГРАФ, MAGWIN, УГЛЕРОД, ГРАДУС, ЧУГУН, ТЕРМОГРАФ, які впроваджені в Україні, Угорщині та Німеччині. 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член редколегій журналів «Cybernetics and Computer Engineering», «Control systems and computers», «Клінічна інформатика та телемедицина», «Клінічна та профілактична медицина

Член Вченої ради Української асоціації «Комп’ютерна медицина» та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки».

НАГОРОДИ

ЦИТУВАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ